Gezondheid

Dokter, kinesist, ergotherapie, voeding, ziekenhuisopname

1. Dokter

Een dokter heeft een belangrijke rol in een rusthuis. Hij brengt immers de medische expertise binnen. Aangezien Residentie Domein Castelmolen erkend is als rust- en verzorgingstehuis beschikt het over een coördinerende geneesheer (CRA) Er dient een goede coördinatie te zijn tussen directie,hoofd bewonerszorg, hoofdverpleegkundige en huisartsen.

Bij ieder bezoek van een huisarts dient het medisch en het verpleegkundig dossier ter beschikking te liggen van de arts. Hij/zij wordt indien nodig begeleid naar de bewoner door de hoofdverpleegkundige of, indien deze niet aanwezig is, door het hoofd bewonerszorg of bij diens afwezigheid de verpleegkundige.

De dokter wordt bij iedere verandering van katzscoring betrokken en er vindt overleg plaats over het zorgplan, kinéplan en ergoplan.

Vanuit de dossiers moet de dokter meteen kunnen vaststellen welke handelingen hebben plaatsgevonden en wanneer, tezamen met de evolutie van de bewoner.

De bewoners hebben een volledige vrijheid van keuze van huisarts.

De coördinerend geneesheer coördineert het medisch beleid in Residentie Domein Castelmolen, geeft aanvullende opleiding aan het personeel, regelt de contacten en afspraken met de huisartsenkring en organiseert samen met het hoofd bewonerszorg de palliatieve werking.

2. Kinesist

De basisdoelstelling van de kinesitherapie in Residentie Domein Castelmolen is maximaal de fitheid en de mobiliteit van de bewoners te handhaven. Alle adviezen van de kinesist terzake zijn steeds welkom.

Samen met de hoofdverpleegkundige en het hoofd bewonerszorgen wordt maandelijks overlegd hoe de toestand van de bewoner evolueert.

Ook de kinesist vult de dossiers aan met de verrichte behandelingen en de vaststellingen.

3. Ergotherapie

Vanuit de ergotherapie wordt in de eerste instantie de activiteiten voor de bewoners georganiseerd. Net zoals de kinesitherapie dient de ergotherapie te waken over de fitheid van de bewoners. Anders dan bij de kine gaat het hier zowel over de lichamelijke als de geestelijke fitheid en het goed functioneren van de motoriek.

De bewoners kunnen steeds hun wensen kenbaar maken. Indien noodzakelijk kan de ergotherapeut ook persoonlijke begeleiding geven. De ergotherapeut overlegt maandelijks met de hoofdverpleegkundige en hoofd bewonerszorg over de toestand van de bewoners en vult zelf ook de dossiers met de bevindingen en mogelijke behandelingen en hun effect aan.

4. Voeding

Een gezonde voeding is een belangrijk facet van de totale gezondheid van een persoon. Aangezien Residentie Domein Castelmolen over een kok beschikt, is er ruimschoots aandacht voor een gevarieerde samenstelling van de menu's, een juiste keuze van ingrediënten en diëten.

5. Ziekenhuisopname

Hoe goed men de verzorging in een rusthuis ook doet, af en toe kan het noodzakelijk zijn dat een bewoner enkele dagen in een ziekenhuis verblijft.

Bij een ziekenhuisopname wordt de kledij netjes klaargelegd en ingepakt in een valies van de bewoner. Er wordt gezorgd voor zowel voldoende bovenkledij, ondergoed, handdoeken, washandjes, schoenen, pantoffels, een eventuele bril en tanden en -bakje.

De relevante medische gegevens van de bewoner worden eveneens meegegeven bij ziekenhuisopname.

Tijdens de afwezigheid wordt de kamer verder onderhouden en krijgt ze een schoonmaakbeurt juist voor de terugkomst van de bewoner.