Houding van het personeel

Omgang, het betreden van de kamer, regels tijdens de verzorging, professionaliteit, beroepsgeheim, ...

1. Omgang

De omgang met iedere bewoner, iedere bezoeker en de collega's personeelsleden, dient op een uiterst hoffelijke wijze te gebeuren.

Dit houdt onder meer in:

  • bij de eerste ontmoeting van een bewoner wordt deze steeds begroet;
  • iedereen die in het gebouw rondloopt, wordt goedendag gezegd;
  • ziet men iemand iets zoeken of wachten, dan vraagt men of men kan helpen;
  • ziet men dat een collega problemen heeft, dan springt men ongevraagd bij;
  • ziet men dat er een bewoner problemen heeft of gewoon iets nodig heeft, dan springt men ongevraagd bij;
  • het is niet omdat een taak voor een ander personeelslid of een andere categorie van personeelslid is, dat men niet zou mogen bijspringen.

Tijdens de hele dag is er permanent aandacht voor de behoeften van de bewoners en hun bezoekers. Dit is een taak voor ieder personeelslid.

2. Het betreden van de kamer

Voordat de kamer betreden wordt, dient er steeds op de deur geklopt te worden ten einde de toegang tot de kamer te vragen. Bij het kloppen kan informatie gegeven worden over wie aanklopt. Dit moet zeker gebeuren wanneer de bewoner er om vraagt. Bij het betreden van de kamer, wanneer er na tweemaal kloppen geen antwoord is, meldt men zich meteen aan.

Het betreden van de kamer zonder toestemming van de bewoner mag enkel in volgende (limitatief opgesomde) situaties:

  • teneinde de nachtrust van de bewoner of van zijn/haar kamergenoot niet te storen;
  • noodgevallen;
  • wanneer de bewoner in de onmogelijkheid is toestemming te geven.

3. Regels tijdens de verzorging

De verzorging gebeurt steeds met gesloten kamerdeuren, ongeacht de handeling die er gebeurt.

Geen enkele derde persoon dan de toediener van de zorgen (verplegende, verzorgende, kinesist, ...) en de bewoner mag tijdens de verzorging op de kamer aanwezig zijn. Vooraleer de verzorging te beginnen, ongeacht welke handeling dit betreft, dienen andere personen verzocht te worden de kamer te verlaten. Enkel mits toestemming van de bewoner kan een derde persoon op de kamer toegelaten worden tijdens de verzorging. De enige uitzondering hierop zijn de hiërarchische oversten en de geneesheren.

Tijdens de verzorging op tweepersoonskamers dienen steeds de tussengordijnen of mobiele kamerschermen gebruikt te worden.

Tijdens de verzorging dient maximaal aandacht gegeven te worden aan het feit dat zo weinig mogelijk lichaamsdelen onbedekt blijven.

Wanneer het in de kamer tijdens de toediening van zorgen lichter is dan buiten (bij voorbeeld 's nachts), dan dienen steeds de overgordijnen gesloten te worden.

In niet beschreven situaties dient het personeelslid steeds volgens het grootste respect en met de grootste waardigheid voor de bewoner te handelen.

4. Professionaliteit

Van ieder personeelslid wordt een belangrijke beroepsbekwaamheid vereist, elk naargelang de categorie waarin men aangeworven is.

Dit houdt in dat er op geregelde tijdstippen aandacht voor vorming dient te zijn. Ieder personeelslid kan steeds voorstellen bij de directie voor bijscholingen indienen.

Ook uit dit kwaliteitshandboek blijken een aantal vormingsbehoeften voor de personeelsleden. Hieraan zal extra aandacht gegeven worden.

Een minimum van 8 uur vorming op jaarbasis voor ieder personeelslid wordt vooropgesteld.

De directie zal zich bovendien verder bijscholen op het vlak van rusthuisbeheer en de wetgevingen die ermee gepaard gaan. Verder zal er ook aandacht zijn voor de omgeving waarin Residentie Domein Castelmolen opereert, onder meer door het bezoeken van relevante beurzen en congressen.

Personeelsleden die zich willen bijscholen door het vormen van externe cursussen, worden gestimuleerd en verkrijgen extra faciliteiten, o.a. in de vorm van een gemakkelijker dienstrooster. Een budget wordt hiervoor voorzien.

5. Beroepsgeheim

Het beroepsgeheim in Residentie Domein Castelmolen dient zeer strikt gerespecteerd te worden. Dit betekent dat geen enkele informatie over een bewoner en/of diens familie naar buiten mag gebracht worden of aan niet betrokken derden mag meegedeeld worden. Tegen overtredingen op deze regel zal de directie zeer streng optreden.

Net zoals schending van het beroepsgeheim worden roddels niet getolereerd binnen Residentie Domein Castelmolen en kunnen deze aanleiding geven tot een corrigerend optreden van de directie.

Bij twijfel of men het beroepsgeheim mogelijks zou schenden, dient een personeelslid zich eerst te informeren bij de directie.

6. Privacy

Bescherming en respect voor de privacy van de bewoner is absoluut. Dit uit zich in het volledige dagelijkse handelen, gaande van aandacht voor sluiten van deuren, de wijze waarop een bewoner iets moet doen tijdens de aanwezigheid in een gemeenschappelijke ruimte, de wijze waarop met dossiers omgegaan wordt, de plaats waar een bewoner een handeling dient te stellen, informatie die men ergens ophangt, informatie die men op een bord noteert, …

De wet op de rechten van de patiënt wordt strikt nageleefd , De bewoner en familie worden hiervan op de hoogte gesteld bij opname (document ter ontvangst in administratief dossier).

7. Intimiteit

Er is het ruimste begrip voor intimiteit onder de bewoners en dit in al zijn vormen. Bewoners die intimiteit wensen, moeten steeds in de mogelijkheid zijn om dit te beleven, zowel in groep, zij het zonder de andere bewoners te storen, als in afzondering.