Informatie-verstrekking en inspraak

Activiteiten, factuur en financiën, sociale bijstand, opnamecontract, ...

1. Activiteiten

Wekelijks stelt de animatieverantwoordelijke de kalender met geplande activiteiten voor aan de directie. Na goedkeuring van de directie wordt deze per blok uitgehangen op de prikborden.

De animatieverantwoordelijke dient erover te waken dat de kalender in een verzorgde opmaak opgesteld wordt.

2. Factuur en financiën

De factuur dient op een duidelijke en overzichtelijke wijze opgesteld te worden, zodat er geen discussie kan zijn over de inhoud van de posten. Op de administratie worden alle nodige bescheiden bewaard, zodat iedere post van de factuur kan gestaafd worden.

De bewoner en diens familieleden kunnen te allen tijde zich informeren bij de directie en de administratie over de inhoud van de factuur.

Residentie Domein Castelmolen doet niet aan beheer van gelden van bewoners. Indien gewenst, wordt de familie voorgelicht over het stelsel van de voorlopig bewindvoerder. Volmachten worden slechts zeer beperkt gevraagd.

3. Over de eigen toestand

Een bewoner heeft steeds recht op alle informatie over zijn/haar toestand.

Indien een bewoner hiertoe nog in staat is, beslist deze autonoom of familieleden inzage kunnen hebben in het bewonersdossier. Enkel mits toestemming van de bewoner kan dit gegeven worden. Deze toestemming wordt schriftelijk in het dossier vastgelegd. Enkel wanneer een bewoner niet meer in staat isom hierover nog te beslissen, wordt één familielid toegelaten inzage te nemen in het bewonersdossier. De familieleden dienen onder elkaar een vertegenwoordiger ( mentor) aan te duiden. Deze vertegenwoordiger zal steeds als centrale contactpersoon door Residentie Domein Castelmolen geïnformeerd worden. De vertegenwoordiger staat op zijn/haar beurt in voor het doorgeven van de informatie aan de andere familieleden.

4. Sociale bijstand

De sociale dienst bekwaamt zich in de regels van de sociale bijstand. Dit geldt zowel ten aanzien van de steunverlening door een O.C.M.W. als ten aanzien van allerlei regels inzake tussenkomsten die men kan ontvangen.

De sociale dienst informeert de bewoner en/of zijn familieleden zowel gevraagd als ongevraagd over de regels van sociale bijstand.

5. Opnamecontract en huishoudelijk reglement

Het opnamecontract en het huishoudelijk reglement worden in een duidelijke taal opgesteld. Zij worden bij iedere opname uitgebreid besproken. Beide documenten dienen duidelijk en helder qua stijl en bewoordingen te zijn.

6. De rusthuis-infofoon

De affiche wordt goed zichtbaar op minstens twee plaatsen uitgehangen. Er wordt tevens voor gezorgd dat iedere bewoner vrij naar de rusthuis-infofoon kan bellen.

7. Het register voor klachten en suggesties

Op elke afdeling zijn er meldingsformulieren beschikbaar, waarop men klachten, meldingen en suggesties kan noteren. Deze meldingsformulieren mogen in de brievenbus van de kwaliteitscoördinator gedeponeerd worden, die zich bevindt aan de receptie.

Indien iemand zijn naam bij de opmerking noteert, wordt hij conform de procedure voor klachtenbehandeling geïnformeerd over de resultaten van zijn opmerking.

Bij opname wordt iedere bewoner en zijn familie geïnformeerd over de aanwezigheid van deze meldingsformulieren.

8. De bewonersraad

Minimaal om de drie maanden vergadert de bewonersraad onder leiding van de sociale dienst. Alle bewoners en familieleden die dit wensen, zijn van harte welkom op onze driemaandelijkse bewonersraad. De directie en kwaliteitscoördinator worden ook uitgenodigd op deze vergadering.

Standaard elementen op de agenda zijn:

  • informeren naar de tevredenheid van de bewoners;
  • evaluatie van de werking;
  • evaluatie van de activiteiten;
  • hebben de bewoners specifieke verlangens;
  • opvolging van vorige bewonersraden.

De sociale dienst staat bovendien in voor het opmaken van het verslag, dat enkele dagen na de bewonersraad aan een prikbord wordt opgehangen aan alle prikborden.

De directie en kwaliteitscoördinator staan in voor de opvolging van de resultaten van de bewonersraad.

9. Directe formulering van een klacht of een suggestie

Iedere bewoner en ieder familielid kan via de meldingsformulieren een opmerking, suggestie of klacht noteren. De ingevulde meldingsformulieren mogen gedeponeerd worden in de brievenbus van de kwaliteitscoördinator, die zich bevindt aan de receptie.

Deze klachten of opmerkingen worden onmiddellijk geregistreerd te worden in het klachtenboek

De kwaliteitscoördinator neemt onverwijld actie bij iedere melding en contacteert de melder om uit te leggen welke gevolgen eraan gegeven worden.

10. Inspraak door de personeelsleden

Buiten de gebruikelijke kanalen van teambespreking en overleg met hiërarchische oversten, mag een personeelslid steeds opmerkingen en klachten formuleren.

Een personeelslid kan via de meldingsformulieren opmerkingen, klachten of suggesties formuleren en deze in de brievenbus van de kwaliteitscoördinator of directie deponeren.

11. Verwerking van de klachten

De kwaliteitscoördinator verwerkt de klachtmeldingen onmiddellijk na ontvangst en deelt de resultaten van de verschillende geuite klachten en/of opmerkingen mee aan de melder.

Systematisch voorkomende opmerkingen/klachten worden verder onderzocht met de directie en verantwoordelijken.

12. Verzekeringen

Bij de opname wordt aan de bewoner een nota verstrekt met daarin de informatie in welke mate Residentie Domein Castelmolen zelf verzekerd is en de mate waarin Residentie Domein Castelmolen verzekeringen afgesloten heeft voor de bewoners.