Religie en pastoraal

Iedere bewoner heeft de volstrekte vrijheid van geloofsovertuiging.

Iedere bewoner heeft de volstrekte vrijheid van geloofsovertuiging. Dit dient door ieder ander die betrokken is bij Residentie Domein Castelmolen, bewoner, familielid, directie gerespecteerd te worden.

Bij de opname wordt geïnformeerd of men zijn geloofsovertuiging wenst mee te delen aan de directie en of men in dit kader speciale wensen heeft.De bewoner is niet verplicht dit melden.

Indien de bewoner speciale wensen heeft in verband met zijn religie, wordt hij eveneens uitgenodigd dit te melden, zodat er in de werking kan mee rekening gehouden worden.

Alle religieuze uitingen zijn toegelaten in Residentie Domein Castelmolen, op voorwaarde dat ze niet storend zijn voor andere bewoners. Enige discretie ter zake wordt dan ook van iedereen verwacht.

In samenwerking met de lokale geestelijkheid en de lekenhelpers wordt gestreefd naar een maximale godsdienstbelevenis van de bewoners.Dit kan gaan van het bijwonen van misvieringen, over psychologische en geestelijke bijstand voor de bewoner en/of de familie tot en met de laatste sacramenten. Op de kerkelijke feestdagen wordt er naar gestreefd dat de bewoners deze ook religieus kunnen meeleven. Aan alternatieven, zoals misvieringen op TV, wordt de nodige aandacht besteed zodat de bewoners dit kunnen meevolgen.

Religieuze gebeurtenissen in de familie, zoals bij voorbeeld de plechtige communie in de katholieke ritus, dienen in het bereik van de bewoners gebracht te worden zodat zij dit ten volle kunnen meevieren.

Veel aandacht dient besteed te worden aan die bewoners die pogen geestelijk hun leven af te ronden en die hiervoor bijstand of zingeving zoeken.Religie speelt in deze fase een belangrijke rol en is veel meer dan eens een misviering bijwonen of de communie ontvangen. Samen met geestelijke inspiratoren zal gezocht worden naar methodieken om deze fase maximaal te begeleiden.

Deze visie inzake religie en pastoraal brengt mee dat iedere betrokkene, personeelslid, vrijwilliger en directielid, zijn eigen overtuiging dient achteruit te stellen en de keuze van de bewoner en dienst familie nooit achter mag stellen bij de eigen overtuiging.