Service

Verwittigen medicus, medicatie, mutualiteit, OCMW, telefoon

1. Verwittigen medicus/paramedicus

Op ieder verzoek van de bewoner en/of de familie zal het personeel instaan voor het verwittigen van een medicus en/of paramedicus. Het personeelslid dat met de vraag naar een medicus/paramedicus geconfronteerd wordt, zal dit doorgeven aan de hoofdverpleegkundige of hoofd bewonerszorg. Indien deze niet aanwezig zijn, dient de aanwezige verpleegkundige haar verantwoordelijkheid op te nemen.

Een medicus wordt eveneens verwittigd volgens de procedure zoals hierboven beschreven wanneer vanuit de professionele kennis van de personeelsleden de aanwezigheid van een medicus noodzakelijk lijkt, zowel bij acute als in chronische problemen.

Bij het verwittigen van de arts wordt meteen een indicatie gegeven over de ernst van de toestand.

Het medisch en het verpleegkundig dossier liggen klaar voor de arts/paramedicus bij ieder bezoek. Zij worden begeleid door de hoofdverpleegkundige en bij diens afwezigheid door het hoofd bewonerszorg en bij diens afwezigheid door de verantwoordelijke verpleegkundige op dienst die achteraf het verpleegkundig dossier bijwerkt en zorgt voor de nodige opvolging van de instructies van de arts/paramedicus.

Iedere bewoner/familie beslist volledig vrij over welke arts/paramedicus men wenst. Hiertoe wordt een lijst bijgehouden op de verpleegpost welke arts/paramedicus voor welke bewoner dient verwittigd te worden. Deze informatie wordt verkregen bij de opname van de bewoner.

2. Medicatie

Residentie Domein Castelmolen organiseert voor de bewoners die het wensen het halen van de medicatie bij een apotheek. Het staat de bewoners vrij om van deze dienstverlening al dan niet gebruik te maken. Van de toeleverende apotheker wordt een behoorlijke service inzake tijdigheid van leveringen verwacht.

De nodige volmachten worden, met mondelinge informatie over het doel, wanneer noodzakelijk, voorgelegd aan de bewoner ter ondertekening. De verrekening van de medicatie volgt maandelijks met de factuur met gedetailleerde bijlage.

3. Mutualiteit

De administratie van Residentie Domein Castelmolen volgt voor de bewoners hun toestand bij de mutualiteit op en draagt er zorg voor dat de mutualistische bijdragen tijdig betaald worden.

Voor die bewoners die niet in orde zijn met de mutualiteit of om de een of andere reden niet kunnen genieten van tussenkomsten, zorgt de administratie ervoor dat hun dossier zo spoedig mogelijk geregulariseerd wordt.

4. O.C.M.W.-tussenkomst

Voor de bewoners die niet (volledig) kunnen instaan voor de betaling van de verblijfsgelden en de supplementen doet de administratie alle noodzakelijke stappen om een tussenkomst, c.q. borgstelling, van het tussenkomende O.C.M.W. te verkrijgen.

Voor bewoners waarvan men weet dat het einde van de financiële middelen nadert, wordt voor een discrete vorm van informatie voor de betrokken bewoner gezorgd.

Onder geen beding mogen medebewoners en andere personen dan directie en administratie op de hoogte zijn van het feit dat een bewoner al dan niet tussenkomst van een O.C.M.W. geniet.

5. Telefoon

Communicatie met de buitenwereld is belangrijk. Een bewoner moet vrijelijk met familie en anderen in contact kunnen treden. Hiervoor is het ter beschikking hebben van een telefoontoestel van groot belang. Ook bereikbaar zijn voor anderen is belangrijk. Indien de bewoner een buitenlijn wenst, kan dit aangevraagd worden via de receptie aan de externe firma. De kosten zullen met de maandelijkse factuur gefactureerd worden.

Er zal dan gezorgd worden voor een telefoniesysteem waarbij iedere bewoner van op de kamer vrijelijk naar buiten kan bellen en ook rechtstreeks van buiten uit kan gebeld worden.

Daarenboven is de telefonische bereikbaarheid van Residentie Domein Castelmolen geoptimaliseerd door de toepassing van draagbare telefonie.